DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie

OBOWIĄZKI

Zawód:
Stopień zawodowy:
Staż pracy:

Nauczyciel języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
Nauczyciel dyplomowany
21 lat

OSIĄGNIĘCIA
FUNKCJE
ZATRUDNIENIE
KOMPETENCJE
2002 Uczeń dyslektyczny w szkole (warsztaty 6h) SCE Tarnów
2002 Od Biblii do mass mediów, od Szekspira do Poświatowskiej (spotkanie metodyczne) WSiP
2002/2003 Doskonalenie informatyczne (technologie informatyczne w praktyce szkolnej): „Wykorzystanie zasobów sieci Internet w praktyce szkolnej” (kurs 50h) PWSZ Tarnów
2003 Nowoczesne metody analizy i interpretacji tekstu literackiego (warsztaty 10h) MCDN Tarnów
2003 Wyrównywanie szans edukacyjnych  przez uruchomienie potencjału twórczego młodzieży gimnazjalnej i nowotorską organizację zajęć pozalekcyjnych (wartsztaty 10h) PSPP
2003/2004 Rozwijanie umiejętności wychowawczych (kurs 60h) STO Kraków
2004 Kurs kierowników i organizatorów wycieczek (kurs 36h) MCDN Tarnów
2008 Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (warsztaty 15h) MCDN Tarnów
2008 Kinoman mały a doskonały, czyli o edukacji filmowej w szkole podstawowej (spotkanie metodyczne 2h) Nowa Era
2008 „Jak słuchać, by słyszeć, jak patrzeć, by widzieć – błękit myśli Polonisty” (spotkanie metodyczne) WSiP
2008 Rozumienie czytanego tekstu warunkiem sukcesu egzaminacyjnego (seminarium 3h) MCDN Tarnów
2009 Literatura fantastyczne kluczem do wyobraźni i kreatywności ucznia. O aktywizujących metodach analizy utworu (wykład) WSiP
2009 Jak interpretować zalecenia PPPP? (wykład/ warsztaty prowadzone przez pracowników PPPP)
2010 Bezpieczne dzieciństwo na wsi (wartszaty 4h) MIR
2010 Godność człowieka – profilaktyka uzależnień  wśród dzieci (zajęcia prowadzone przez policjanta z sekcji ds. zwalczania narkotyków)
2010 Czy uczeń-telewidz i uczeń-internauta odwiedzają jeszcze biblioteki? Pomysły na oswojenie medialnych tekstów kultury na lekcjach języka polskiego (wykład) WSiP
2011 Uczeń w świetle nowej podstawy programowej (spotkanie metodyczne) WSiP
2011 Nowoczesne metody nauczania a sposoby oceniania pracy ucznia (warsztaty 8h) MCDN Tarnów
2011 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej (kurs 25h) MCDN Tarnów KO Kraków
2011 Gwara w szkole – jak i w jakim celu integrować zagadnienia językoznawcze z programem nauczania (warsztaty 8h) IJP PAN Kraków
2011 Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole? PPPP Tarnów
2012 Gry aktywizujące w terenie jako realizacja zapisów nowej podstawy programowej (wykład 2h) Nowa Era
2012 Historia już dawno umarła…? (spotkanie metodyczne) WSiP
2012 Ocenianie osiągnięć uczniów jako istotny proces we wspomaganiu kształcenia (szkolenie 5h) MNODN Kangur
2014 1. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne i wykorzystanie ich w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz w pracy organizacyjnej. 2. Wykorzystanie dostępnego wyposażenia mulitmedialnego szkoły w nauczaniu: obsługa tablicy interaktywnej. 3. Multimedia w pracy nauczyciela na poszczególnych przedmiotach. (szkolenie 27h) Powiat tarnowski
2014 Wykorzystanie potencjału historycznego i kulturowego regionu w edukacji (konferencja 3h) MKO delegatura Tarnów
2015 Jak pracować z tekstem filmowym w szkole? (konferencja 6h) PISF/CEO/MCDN Tarnów
2015 Ocenianie kształtujące: 1. Zasady i elementy oceniania kształtującego. 2. Indwywidualizacja w ocenianiu kształtującym. 3. Dokumentacja nauczyciela oceniającego kształtująco. 4. Doskonalenie umiejętnoœci oceniania kształtującego dla nauczycieli wg poziomów nauczania w szkole podstawowej. 5. Samoocena i ocena koleżeńska w ocenianiu kształtującym. 6. Ocenianie kształtujące w praktyce. 7. Rola informacji zwrotnej. 8. Wspieranie rozwoju ucznia. 9. Rola rodzica w osiągnięciach ucznia. 10. Metody motywujące uczniów do nauki. 11. Tworzenie informacji zwrotnej nauczyciela do ucznia. (szkolenie 27h) Powiat tarnowski
2015 Sieć współpracy i samokształecnia: Edukacja filmowa: 1. Edukacja filmowa w szkole. Film jako narzędzie edukacyjne. Metodyczny algorytm pracy z filmem. 2. Film w pracy wychowawczej szkoły. 3. Film jako tekst kultury sarmackiej. Spotkanie z ekspertem (dr Agnieszka Morstin). 4. Praca z filmowymi fragmentami/z wybranymi fragmentami filmów. 5. Niezbędnik szkolnego edukatora filmowego. Szkolny dyskusyjny klub filmowy w mojej szkole. 6. Praca na platformie internetowej. (wykłady+warsztaty 15h) Powiat tarnowski
2015 Od badania do działania, czyli 3P – prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole. (warsztaty 21h) SEO „Era ewaluacji”
2016 Filmoteka Szkolna jako źródło inspiracji intertekstualnych w nauczaniu języka polskiego, historii, wos i wok. (warszaty 3h) CEO/Filmoteka Narodowa/PISF
2016 XVII Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego „Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej. Metodyka i komparatystyka”. Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
2017 Nowelizacja statutu szkoły/placówki oświatowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. (szkolenie 7h) Instytut Kształcenia Eko Tur Warszawa
2018 Zapożyczenia w gwarze podhalańskiej dr hab. M. Rak (UJ) (wykład 2h). Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
2018 Polaków portret własny (II edycja) dr A. Morstin (spotkania z ekspertem 9h). Filmoteka Narodowa/Instytut Audiowizualny
2018 Polaków portret własny (III edycja) dr A. Morstin (spotkania z ekspertem 9h). Filmoteka Narodowa/Instytut Audiowizualny
2018 Egzamin po klasie ósmej. (Konferencja eksprecka 2h). CKE/ KO Kraków
2018 Dylematy kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole podstawowej (Konferencja naukowa, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków)
2018 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów oświatowych (Warsztaty 3h) Instytut Nauki Lektikon
2019 Wewnętrzszkolny system oceniania (Warsztaty 4h). Instytut Nauki Lektikon
2020 Polaków portret własny (IV edycja) dr A. Morstin (spotkania z ekspertem 9h). Filmoteka Narodowa/Instytut Audiowizualny
2020 Transmedialność – jak połączyć tradycyjne kino ze współczesną informacją wizualną (Warsztaty 3h). Filmoteka Narodowa/Instytut Audiowizualny/MCDN Tarnów
2020 Okulary Chełmickiego, szal Racheli i profil Borowieckiego. Rola kostiumu i maski w konstrukcji światów filmowych Andzieja Wajdy (Wykład 2h). Filmoteka Narodowa/Instytut Audiowizualny/MCDN Tarnów
2020 MS Teams w pracy nauczyciela (warsztaty 6h). MCDN Tarnów
2021 „W stronę nowej podstawy programowej języka polskiego” (panel dyskusyjny). CBEiKU Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie
2021 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w mojej szkole (warsztaty 4h). UE/Małopolska/Powiat Tarnowski
2021 Egzamin maturalny z języka polskiego od roku szkolnego 2022/2023 (konferencja 2h). OKE Kraków
2022 Motywacja w pracy nauczyciela (szkolenie 2h). CEDRiN NPDN