DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie

OBOWIĄZKI

Zawód:
Stopień zawodowy:
Staż pracy:

Nauczyciel języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
Nauczyciel dyplomowany
20 lat

OSIĄGNIĘCIA
FUNKCJE
ZATRUDNIENIE
KOMPETENCJE
2002Uczeń dyslektyczny w szkole (warsztaty 6h) SCE Tarnów
2002Od Biblii do mass mediów, od Szekspira do Poświatowskiej (spotkanie metodyczne) WSiP
2002/2003Doskonalenie informatyczne (technologie informatyczne w praktyce szkolnej): „Wykorzystanie zasobów sieci Internet w praktyce szkolnej” (kurs 50h) PWSZ Tarnów
2003Nowoczesne metody analizy i interpretacji tekstu literackiego (warsztaty 10h) MCDN Tarnów
2003Wyrównywanie szans edukacyjnych  przez uruchomienie potencjału twórczego młodzieży gimnazjalnej i nowotorską organizację zajęć pozalekcyjnych (wartsztaty 10h) PSPP
2003/2004Rozwijanie umiejętności wychowawczych (kurs 60h) STO Kraków
2004Kurs kierowników i organizatorów wycieczek (kurs 36h) MCDN Tarnów
2008Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (warsztaty 15h) MCDN Tarnów
2008Kinoman mały a doskonały, czyli o edukacji filmowej w szkole podstawowej (spotkanie metodyczne 2h) Nowa Era
2008„Jak słuchać, by słyszeć, jak patrzeć, by widzieć – błękit myśli Polonisty” (spotkanie metodyczne) WSiP
2008Rozumienie czytanego tekstu warunkiem sukcesu egzaminacyjnego (seminarium 3h) MCDN Tarnów
2009Literatura fantastyczne kluczem do wyobraźni i kreatywności ucznia. O aktywizujących metodach analizy utworu (wykład) WSiP
2009Jak interpretować zalecenia PPPP? (wykład/ warsztaty prowadzone przez pracowników PPPP)
2010Bezpieczne dzieciństwo na wsi (wartszaty 4h) MIR
2010Godność człowieka – profilaktyka uzależnień  wśród dzieci (zajęcia prowadzone przez policjanta z sekcji ds. zwalczania narkotyków)
2010Czy uczeń-telewidz i uczeń-internauta odwiedzają jeszcze biblioteki? Pomysły na oswojenie medialnych tekstów kultury na lekcjach języka polskiego (wykład) WSiP
2011Uczeń w świetle nowej podstawy programowej (spotkanie metodyczne) WSiP
2011Nowoczesne metody nauczania a sposoby oceniania pracy ucznia (warsztaty 8h) MCDN Tarnów
2011Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej (kurs 25h) MCDN Tarnów KO Kraków
2011Gwara w szkole – jak i w jakim celu integrować zagadnienia językoznawcze z programem nauczania (warsztaty 8h) IJP PAN Kraków
2011Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole? PPPP Tarnów
2012Gry aktywizujące w terenie jako realizacja zapisów nowej podstawy programowej (wykład 2h) Nowa Era
2012Historia już dawno umarła…? (spotkanie metodyczne) WSiP
2012Ocenianie osiągnięć uczniów jako istotny proces we wspomaganiu kształcenia (szkolenie 5h) MNODN Kangur
20141. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne i wykorzystanie ich w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz w pracy organizacyjnej. 2. Wykorzystanie dostępnego wyposażenia mulitmedialnego szkoły w nauczaniu: obsługa tablicy interaktywnej. 3. Multimedia w pracy nauczyciela na poszczególnych przedmiotach. (szkolenie 27h) Powiat tarnowski
2014Wykorzystanie potencjału historycznego i kulturowego regionu w edukacji (konferencja 3h) MKO delegatura Tarnów
2015Jak pracować z tekstem filmowym w szkole? (konferencja 6h) PISF/CEO/MCDN Tarnów
2015Ocenianie kształtujące: 1. Zasady i elementy oceniania kształtującego. 2. Indwywidualizacja w ocenianiu kształtującym. 3. Dokumentacja nauczyciela oceniającego kształtująco. 4. Doskonalenie umiejętnoœci oceniania kształtującego dla nauczycieli wg poziomów nauczania w szkole podstawowej. 5. Samoocena i ocena koleżeńska w ocenianiu kształtującym. 6. Ocenianie kształtujące w praktyce. 7. Rola informacji zwrotnej. 8. Wspieranie rozwoju ucznia. 9. Rola rodzica w osiągnięciach ucznia. 10. Metody motywujące uczniów do nauki. 11. Tworzenie informacji zwrotnej nauczyciela do ucznia. (szkolenie 27h) Powiat tarnowski
2015Sieć współpracy i samokształecnia: Edukacja filmowa: 1. Edukacja filmowa w szkole. Film jako narzędzie edukacyjne. Metodyczny algorytm pracy z filmem. 2. Film w pracy wychowawczej szkoły. 3. Film jako tekst kultury sarmackiej. Spotkanie z ekspertem (dr Agnieszka Morstin). 4. Praca z filmowymi fragmentami/z wybranymi fragmentami filmów. 5. Niezbędnik szkolnego edukatora filmowego. Szkolny dyskusyjny klub filmowy w mojej szkole. 6. Praca na platformie internetowej. (wykłady+warsztaty 15h) Powiat tarnowski
2015Od badania do działania, czyli 3P – prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole. (warsztaty 21h) SEO „Era ewaluacji”
2016Filmoteka Szkolna jako źródło inspiracji intertekstualnych w nauczaniu języka polskiego, historii, wos i wok. (warszaty 3h) CEO/Filmoteka Narodowa/PISF
2016XVII Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego „Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej. Metodyka i komparatystyka”. Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
2017Nowelizacja statutu szkoły/placówki oświatowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. (szkolenie 7h) Instytut Kształcenia Eko Tur Warszawa
2018Zapożyczenia w gwarze podhalańskiej dr hab. M. Rak (UJ) (wykład 2h). Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
2018Polaków portret własny (II edycja) dr A. Morstin (spotkania z ekspertem 9h). Filmoteka Narodowa/Instytut Audiowizualny
2018Polaków portret własny (III edycja) dr A. Morstin (spotkania z ekspertem 9h). Filmoteka Narodowa/Instytut Audiowizualny
2018Egzamin po klasie ósmej. (Konferencja eksprecka 2h). CKE/ KO Kraków
2018Dylematy kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole podstawowej (Konferencja naukowa, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków)
2018Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów oświatowych (Warsztaty 3h) Instytut Nauki Lektikon
2019Wewnętrzszkolny system oceniania (Warsztaty 4h). Instytut Nauki Lektikon
2020Polaków portret własny (IV edycja) dr A. Morstin (spotkania z ekspertem 9h). Filmoteka Narodowa/Instytut Audiowizualny
2020Transmedialność – jak połączyć tradycyjne kino ze współczesną informacją wizualną (Warsztaty 3h). Filmoteka Narodowa/Instytut Audiowizualny/MCDN Tarnów
2020Okulary Chełmickiego, szal Racheli i profil Borowieckiego. Rola kostiumu i maski w konstrukcji światów filmowych Andzieja Wajdy (Wykład 2h). Filmoteka Narodowa/Instytut Audiowizualny/MCDN Tarnów
2020MS Teams w pracy nauczyciela (warsztaty 6h). MCDN Tarnów
2021„W stronę nowej podstawy programowej języka polskiego” (panel dyskusyjny). CBEiKU Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie
2021Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w mojej szkole (warsztaty 4h). UE/Małopolska/Powiat Tarnowski
2021Egzamin maturalny z języka polskiego od roku szkolnego 2022/2023 (konferencja 2h). OKE Kraków